Sô đa

  • Industrial Soda Ash Sodium Carbonate

    Xút công nghiệp tro natri cacbonat

    natri cacbonat nhẹ là bột kết tinh màu trắng, natri cacbonat nặng là hạt mịn màu trắng.

    Natri cacbonat công nghiệp có thể được chia thành: Natri cacbonat nặng loại I để sử dụng trong công nghiệp và natri cacbonat loại II để sử dụng trong công nghiệp, tùy theo mục đích sử dụng.